Pokhara - 25 Hemja, Kaski, Nepal

Ven. Lama Tashi Wangyal

08 JAN

Ven. Lama Tashi Wangyal